Orla Kiely 60's Stem Olive Mug

Orla Kiely Orla Kiely 60's Stem Olive Mug